ARCHANGEL GABRIEL - URIEL - RAPHAEL - MICHAEL

GABRIEL

I am Gabriel and my colour is blue-lilac, the colour of the Gateway.  I am the angel of the West and represent the element of Water.  I herald in the new and am here to show you a new way.  The path you have been on is not taking you anywhere and you have been walking in circles.   I appear in your reality when you finally realise that the old paths and old patterns no longer suit you.  I have come to announce that there is a change in the energy of your reality.  You no longer need to carry the old out-dated patterns of your parents’ poverty.  You no longer need to carry the patterns of your mother's emotional abuse.  You do not need to attract or put up with any of the old patterns that no longer serve you.  I am here to show you, to take your hand, to lead you through a new gateway.  I am here to announce that the old ways are done.  This is when peace, abundance and joy become your new experience.  I bring you to a new dawn, the dawning of a new age - the age of Aquarius.   I announced the age of Pisces and the birth of the one they called the Christ and now I am here once again to announce not the birth of one Christ but the birth of the new Christed human on the new planet.  I am here to announce heaven on earth as you claim your inner Christed self.  Now is your time. 

Jeg er Gabriel og min farve er blå-lilla, Portalens farve. Jeg er englen i vest og repræsenterer vandelementet. Jeg bebuder det nye og er her for at vise dig en ny vej. Vejen, du har været på, bringer dig ingen steder hen og du har vandret i cirkler. Jeg kommer tilsyne i din virkelighed, når du endelig forstår, at de gamle veje og de gamle mønstre ikke længere passer til dig. Jer er kommet for at meddele, at der er en forandring af energien i din virkelighed. Du behøver ikke længere at bære på dine forældres udslidte fattigdomsmønstre. Du behøver ikke længere bære din mors følelsesmæssige misbrugsmønstre. Du behøver ikke længere tiltrække eller finde dig i nogle af de gamle mønstre, som ikke længere tjener dig. Jeg er her for at vise dig, at tage din hånd, at lede dig gennem en ny portal. Jeg er her for at meddele, at de gamle måder er forbi. Det er da fred, overflod og glæde bliver dine nye erfaringer. Jeg bringer dig til et nyt daggry, den nye tids daggry – Vandmandens tidsalder. Jeg bragte bud om Fiskens tidsalder og fødslen af den I kalder Kristus og nu er jeg her igen for at meddele, ikke fødslen af en Kristus, men fødslen af det indviede/helliggjorte menneske på den nye planet. Jeg er her for at bebude himlen på jord, idet du fordrer dit eget indre indviede Selv. NU er din tid.

MICHAEL

I am Michael and I am the angel of the South, representing the element of fire.  I wear a pale blue cloak and carry a golden sword of truth.  I will wrap you in my cloak so nothing can harm you and I will stand at your door with my sword so that you feel completely safe.  You and I know one another.  We have worked together from the beginning.  Feel my solid presence and feel the love I have for you.  We are the keepers of the ray of power and protection.  We have held this light since time began.  Call on me when you forget your own Divine power.  Call on me when you feel small and have forgotten that nothing can harm you as it is all Divinely created for your highest good.  I am here to remind you that you are a Divine warrior and that you have always worked for the good of the whole.  We of the Archangelic realm know you and we will never let you down.  That is our commitment to you, our beloved.

Jeg er Michael og jeg er englen for syd, der repræsenterer ildelementet. Jeg går med en lyseblå kappe og bærer sandhedens gyldne sværd. Jeg vil svøbe dig ind i min kappe, så intet kan skade dig og jeg vil stå ved din dør med mit sværd, så du kan føle dig fuldstændig tryg. Du og jeg kender hinanden. Vi har arbejdet sammen fra begyndelsen. Føl min stabile tilstedeværelse og føl kærligheden, jeg har til dig. Vi er vogterne af kraftens stråle og beskyttelse. Vi har holdt dette lys siden tidernes begyndelse. Påkald mig når du glemmer din egen guddommelige kraft. Påkald mig når du føler dig lille og har glemt at intet kan skade dig, da det hele er guddommeligt skabt for dit højeste bedste. Jeg er her for at minde dig om, at du er en guddommelig kriger og at du altid har arbejdet for helhedens bedste. Vi i Ærkeengle riget kender dig og vi vil aldrig svigte dig. Det er vores forpligtelse til dig, vores elskede.

RAPHAEL

I am Raphael and my name means “God's healing”.  Come to me when you need healing for your body, mind or soul.  I will help you heal your relationships and your heart.  My gift to you is a heart that can love the world, a heart that can heal other hearts.  Together we can hold a space that is so filled with love that everyone will be affected.  I am the angel of the East and represent the element of Air and I will help you breathe.  My colour is the deep green of the forest, a place of peace and contemplation.  Be still and listen to me whispering through the trees.  I will bring truth and understanding and with understanding, comes healing.  I will not let you down.  I bring trust and ease into all you do, with love.

Jeg er Raphael og mit navn betyder Guds healing. Kom til mig, når du har behov for healing af krop, sind eller ånd. Jeg vil hjælpe dig med at hele dine relationer og dit hjerte. Min gave til dig er et hjerte, der kan elske verden, et hjerte der kan hele andres hjerter. Sammen kan vi holde et rum, så fyldt med kærlighed, at alle vil blive påvirket. Jeg er englen for øst og repræsenterer luftelementet og jeg vil hjælpe dig med din vejrtrækning. Min farve er dyb grøn som skovens, et sted med fred og fordybelse. Vær stille og lyt til min hvisken gennem træerne. Jeg vil bringe sandhed og forståelse og med forståelse kommer healing. Jeg vil ikke svigte dig. Jeg vil bringe tillid og lethed til alt du gør, med kærlighed.

URIEL

I am Uriel.  I am the angel of the North and represent the element of Earth.  I help you place your feet gently on the earth, reminding you that you are of the earth too and that it is a wondrous gift it is to be alive right here right now on this Divine planet.  The earth was never meant to remove you from heaven.  It was given to you as a precious gift so that you might remember heaven and recreate it for everyone.  That is why I am here for you.  I am the angel of heaven and of earth and I am here to remind you that you are that too.  Together we hold heaven and earth in our being.  I remind you that the earth is abundant and lush and rich and filled with beauty.  The more you connect with the earth the more abundant and easy your life can be.  Walk that information into your reality and you will create your heaven on earth with ease.  It is only your tearing sense of separation that creates pain in your life.  When you remember that there is no difference between where you came from and where you are, you will instantly manifest heaven.  I hold that truth for you, with love.

Jeg er Uriel. Jeg er englen for nord og repræsenterer jordelementet. Jeg hjælper dig med at placere dine fødder blidt på jorden, minder dig om, at du også er af jorden og det er en vidunderlig gave at være i live lige her lige nu på denne guddommelige planet. Det var aldrig meningen at jorden skulle fjerne dig fra himlen. Den blev givet til dig som en dyrebar gave, således at du kunne huske himlen og genskabe den for enhver. Det er derfor jeg er her for dig. Jeg er englen af himmel og jord og jeg er her for at minde dig om, at det er du også. Sammen holder vi himlen og jorden i vores væren. Jeg minder dig om, at jorden har rigelighed, frodighed, rigdom og er fyldt med skønhed. Jo mere du forbinder dig med jorden, jo mere kan dit liv blive fyldt med rigelighed og lethed. Gå med den information ud i din virkelighed og du vil skabe himlen på jorden med lethed. Det er kun din egen sønderrivende følelse af separation, som skaber smerte i dit liv. Når du husker, at der ikke er nogen forskel på, hvor du kom fra og hvor du er, vil du øjeblikkelig manifestere himlen. Jeg bærer denne sandhed for dig, med kærlighed.

METATRON

The Angel of Angels, Metatron overlights the Angelic energies held in the Scent by Angels range. This is the essence of Divine love, for bringing the Divine into everyday experience and releasing judgement. This lightest essence and darkest colour is for bringing truth into the conscious mind so that we might see the light and the dark as one sacred circle. Excellent for bringing light into dark situations and for helping us manage time.

Englenes engel, det overordnede lys indeholdt i engleenergierne i Engleseriens duft. Dette er guddommelig kærligheds essens, der bringer det guddommelige ind i hverdagens oplevelser og frigør fordømmelse. Den lyseste essens og den mørkeste farve er der for at bringe sandheden ind i det bevidste sind. Det lyse og det mørke er en hellig cirkel. Glimrende til at bringe lys ind i mørke situationer og til at hjælpe os med at tilpasse tiden.

(bed Metatron om hjælp til at strække tiden for dig, hvis du er i tidsnød)

SANDALPHON

Sandalphon’s energy is joyful, grounding, celebratory and expansive. His golden light encompasses us, offering warmth and all-embracing love and reminding us that life was always meant to be joyful. He is very strong and helps us strengthen our inner core.

Sandalphons energi er glædesfyldt, jordforbindende, festlig og ekspansiv. hans gyldne lys omslutter os, tilbyder varm og altfavnende kærlighed og minder os om, at det altid var meningen at livet skulle være glædesfyldt. Han er meget stærk og hjælper os med at styrke vores indre kerne.

 

MELISSIE JOLLY UDTALER:

24 - 6 - 2018 (Melissie er skaberen af Colour Mirrors, se evt. mere på colourmirrors.com)

So it occurs to me to say something more about the Archangels. Here's the thing. These are a lovely solid support for creating/manifesting etc... all the stuff the world is focusing on. But... we have to remember we are not spiritual babies anymore. We cannot just lie in our cots and yell for stuff. That is not how we now manifest. We have to realise first of all that our I am-ness is what is creating and that is inside us and is part of everything.
So these lovely Archangel essences are not sitting there waiting to serve us. No, they are there, waiting for us to remember that they too have always been part of us. When we use them and remember how huge and shiny and powerful we are, then heaven on earth manifests easily around us.
And in a way, that is the point of the whole Colour Mirrors system. It was never there, outside of us as a tool to make things happen. It was only ever there to mirror to us and to remind us of our magnificence as an aspect of the Divine, the Allness, the Absolute. 
Everything that exists is already inside of us, including heaven. The Archangels are simply another reminder that we are all of that already and that heaven is where we are. 
With love. Xxx